Violència de gènere en dades

El projecte Dades X Violencia X Dones consisteix en localitzar i crear una gran base de dades pública sobre l’impacte i la dimensió de les violències masclistes. Aquesta iniciativa aposta pel dret d’accés a la informació accesible, comprensible i de llenguatge senzill per a la persona que la reb, eliminant qüestions de complexitat tècnica.

 El portal mostra dades per analitzar l’impacte de la violència de gènere i quins recursos es destinen. Inclou diversos apartats: l’impacte de la violència masclista, la resposta judicial, els recursos públics destinats, la violència sexual i un apartat específic sobre l’impacte de la Covid-19 en la violència masclista. Les dades mostren l’evolució de les dades desde 2008 fins a l’actualitat.

Aquest projecte està impulsat per Iniciativa Barcelona Open Data.

Impacte
violència
masclista

Resposta
judicial 

Recursos
públics 

Impacte
de la
Covid-19

Violència
sexual

La recerca de les dades

Les dades obtingudes fins a la data s’han aconseguit de manera col·laborativa en múltiples exploracions de dades i la recerca i obtenció de dades segueix, a dia d’avui, oberta. Per a les visualitzacions de dades s’han utilitzat les següents fonts:

  • Delegació de Violència de Gènere de Govern: Víctimes mortals, denúncies presentades i dones ateses per d’administració.
  • Portal Estadístic de Criminalitat del Ministerio del Interior: Delictes, victimitzacions i detencions contra la llibertat i indemnitat sexual.
  • Consell General de Portal Judicial: Denúncies prèvies, ordres de protecció i condemnes, juntament amb el nombre de jutjats especialitzats en violència de gènere i les Unitats Forenses creades.
  • Portals de dades i transparència de CCAA i Govern Central: pressupostos destinats als serveis d’Igualtat de cada CCAA i en comparació amb la partida «Esports».